XiuRen秀人网No1023宋-KiKi43P宋-KiKi秀人网

XiuRen秀人网No1023宋-KiKi43P宋-KiKi秀人网

《伤寒论》脉病人不病,以无旺气,卒眩仆而死,《晋书》皇甫谧半身不仁。 《金匮要略》言风之为病,当半身不遂,及㖞僻不识人,舌难言,口吐涎。

偏枯于左,口㖞于右,舌强言蹇,涎下不禁,脉来甚慢,大筋软短,小筋弛长,湿热不攘,中虚痰郁为患。 服第一类黄风汤后,无问诸证进退效否,但病势不见转增,宜服此方。

夏至秋,万物凋,热化虚也。 一切内外证,发热恶寒,得汗而解者,无非邪正争而营卫乱也。

如因内有积热者,审轻重治之。若阴亏已极,加黄柏一钱,龟板三钱。

《张华博物志》曰:汉武帝时,西域月氏国,度弱水贡返魂香三枚,大如燕卵,黑如桑椹。答曰:此脾胃之阳,竭于上也。

暑乃夏三月,从谷雨后至秋分前,触冒蒸热之气而即病者。南中谓之中箭,亦谓之中草子。

Leave a Reply