E047郭铃茜31P郭铃茜尤果网

E047郭铃茜31P郭铃茜尤果网

是物好容他壳中居负壳行,人犯惊即缩足转坠似死乃过,人物行,行掇取啖之,以壳炙火即走出,亦拾掇食之。又云∶豕燔而死,食餐其肝,杀人。

 生生子曰∶古云∶咳者,谓无痰而有声,肺气伤而不清也。 内容:《养生要集》云∶《宁先生导引经》云∶所以导引,令人肢体骨节中诸恶气皆去,正气《太素经》杨上善云∶导引谓熊颈鸟伸、五禽戏等,近愈痿万病,远取长生久视也。

素女曰∶一动不泻,则气力强;再动不泻,耳目聪明;三动不泻,众病消亡;四动不泻,五神咸安;五动不泻,血脉充长;六动不泻,腰背坚强;七动不泻,尻股益力;八动不泻,身体生光;九动不泻,寿命未失;十动不泻,《玉房指要》云∶能一日数十交而不失精者,诸病皆愈,年寿日益,又数数易女,则益又云∶《仙经》曰∶还精补脑之道,交接精大动欲出者,急以左手中央两指却抑阴囊后大孔前,壮事抑之,长吐气,并喙齿数十过,勿闭气也。 本脏气虚及久喘,攻击太过者,宜人参、五味、阿胶之类补之。

 例不欲多言,笑举动亡精费气,最为大忌。若不为子,转成津液,流入百脉,以阳养阴,百病消除,颜色悦泽,肌好,延年不老,常如少童。

其子调中益肝气。带脉不引,宗筋枯槁,而痿之所由兆。

 又云∶夜勿饮新汲井水,吞龙子,杀人。甚而螈抽掣,目作上视,或口眼歪斜,或口作六畜之声。

Leave a Reply