bb视频

bb视频

汪琥曰:下利者,肠胃之疾也。非茱萸之辛温,无以降阴气之上逆;非人参姜枣之甘温,无以培中土而制肾邪也。

恐一升多者,宜服六、七合为妙。凡厥者,谓阴阳寒热之厥也。

下而又下,阳明虽未伤,而少阳亦未除,故曰:柴胡证仍在也。小青龙汤,治表不解,有水气,中外皆寒实之病也;真武汤,治表已解,有水气,中外皆寒虚之病也。

故当灸之,更主以附子汤,以助阳消阴也。 今与阳证同见,则为阳热郁结之诊,无关少阴也。

总之邪在少阳,是半表半里之热,郁而不升,故以小柴胡治之,所谓升、降、浮、沉则顺之也。又有柴胡证具,而反下之,心下满而□痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之;及柴胡证仍在者,先与小柴胡汤;呕不止心下急,郁郁微烦者,为未解也,与大柴胡汤下之。

藏厥者,阳气将脱,藏气欲绝而争,故藏厥为死证;若蛔厥者,藏气虚寒,而未至于绝。若外发热而内厥逆,下利不止,且至烦躁不解,则发热又为阳气外散之候,而主死矣。

Leave a Reply