ak福利视频92

ak福利视频92

恐,肾之志也,胃属土,肾属水,土邪伤肾则为恐,故皆涉于胃也。肺金受伤,窃其母气,故脾不能守。

胃中枯槁,阴气不得上交,所以张目不眠,胃火旺极,故声音响亮,口臭气粗,身轻恶热,肠胃此际,无一毫血液运其糟粕,故大便闭塞,通身上下不啻一盆烈火。脉微细,但欲寐是也。

凡人登高博望,目见非常之处,无不神魂惊荡,而心生眩惑。主以理中汤,直守其中,上下自定,乃握要之道也。

凡寒邪所袭之处必多酸痛,察系何经,在阴在阳,或深或浅,从可知矣。 所谓痹者,各以其时,重感于风、寒、湿之气也。

 邪出于外,则表气疏,里气畅,病所以立解矣。善消谷食,故曰“胃疸”,肺小而涩者。

着此书者,有心哉寓言也。 气血俱乱,故为薄厥。

Leave a Reply