Vol264女神周于希北海道旅拍黑丝OL装26P周于希爱蜜社

Vol264女神周于希北海道旅拍黑丝OL装26P周于希爱蜜社

诸痛痒疮,皆属心火。 发明柴胡能引清阳之气,从左上升,足少阳胆经之药。

热起于下,火烁乎上,则肺先受之,火乃肺之贼邪,邪气胜则实,实则肺热郁结,为痰嗽痒,而血热妄行,溢出上窍。《外台》治久嗽吐血,用白前、桔梗、桑白皮、甘草,皆取其下气耳。

古方治疠风,兰香散取其散肺胃中之湿热、虫毒也。《肘后》、《圣惠》、《易简》伏瘕,水肿,香港脚皆用之。

久服轻身延年,不饥。《本经》安五藏益精气长阴,令人坚强志,倍力有子,久服轻身不老。

《本经》治青盲目淫,眼赤泪出,取其苦寒清热也。消痈肿毒瓦斯者,辛散软坚也。

 梁上尘,一名乌龙尾,治妊娠胎动、横生逆产,及金疮鼻衄、疔肿恶疮、小儿赤丹,取其轻浮,以散久积之气也。不可过服,中病则止。

Leave a Reply