F8无码电影网

F8无码电影网

肺之壅,喘而两满。近世何柏斋、张景岳二论,亦庶几焉。

皆缘血滞气凝而致者。 又四时气篇云∶小腹痛肿,不得小便,邪在三焦约,取之太阳大络。

如无桑白皮,用生麻缕亦可。以女属阴居右,胎气钟于阴,故右胜。

逐之使去,巢穴一空,而致新不难矣。气不将于中,则生烦躁。

 每服七八十丸,空心米饮下。叶似韭,花似灯笼,色白,上有黑点,结子三棱。

五善见三则瘥,七恶见四则危。 亦有脉浮而痛者,属风,风性飘荡虚浮也。

Leave a Reply